Fotocredit: Daniel Shay Lunt

AREALVERN, LANDBRUK OG MATPRODUKSJON

Matjord er en truet ressurs, og behovet for mat vil øke sterkt i åra som kommer. MDG vil ha et strengere arealvern for å ta vare på dyrkbar mark og skog.

27. juli 2015

- Stadig mer jord går ut av drift, slik at både innmark og utmark gror igjen. MDG Oppland vil at fylkeskommunen i større grad bruker sin posisjon til å påvirke den regionale landbrukspolitikken.

Landbruket sliter med rekruttering og mange bruk står tomme. Stadig mer jord går ut av drift, slik at både innmark og utmark gror igjen. MDG Oppland vil at fylkeskommunen i større grad bruker sin posisjon til å påvirke den regionale landbrukspolitikken. BU-midlene bør forvaltes politisk gjennom fylkeskommunen i stedet for gjennom Innovasjon Norge, slik det er i dag.

Oppland har rike beiteressurser, men bruken begrenses av konflikten mellom beitedyr og rovdyr. MDG Oppland mener at riktig valg av husdyrraser, gjeterordninger og et bedre samarbeid mellom beitenæring, rovviltforvaltning og samfunn, er vegen å gå for at beitepotensialet kan utnyttes bedre.

Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

  • at matjord skal vernes på lik linje med truede arter, økosystemer og naturtyper
  • at fylket vedtar mål og virkemidler for å redusere nedbyggingen av matjorda
  • at BU-midlene inngår i det fylkeskommunale næringslivsbudsjettet
  • stimulere til direktesalg og lokal foredling av landbruksprodukter
  • opprette pilotprosjekter for regionale gjeterordninger med gunstige skattevilkår
  • opprettholde fylket som gmo-fri sone
  • stimulere landbruket til bærekraftig og samfunnsnyttig produksjon med fokus på økologisk drift
  • gi lokalprodusenter fortrinn og enklere krav som genererer arbeidsplasser i distriktene
  • redusere bruken av plantevernmidler styrke Fylkesmannens innsigelsesmulighet i jordlovsaker