Fotocredit: Daniel Shay Lunt

LOKALDEMOKRATI

Sentralisering av politisk makt skaper stadig større avstand mellom de folkevalgte og velgerne.

27. juli 2015

- Sentralisering av politisk makt skaper stadig større avstand mellom de folkevalgte og velgerne.

Regionrådene har fått økt politisk innflytelse, men har dårlig demokratisk forankring. MDG Oppland åpner for at regionrådene kan gis demokratisk forankring gjennom valg. Dette kan sikre en desentralisert forvaltning og demme opp for kommunesammenslåinger. Likevel mener De Grønne at sentrale myndigheter har et ansvar for å sikre grunnleggende rettigheter og for å hindre alvorlig skade på naturen.

Fylkeskommunen har i dag ansvaret for videregående skole, samferdsel, kollektivtrafikk, kultur, kulturminnevern og tannhelsetjenesten, men er også en politisk arena innen klima og miljø, helse, ressursforvaltning, næringsutvikling, bosetting og integrering.

For å gi økt nærhet til beslutningene kan ansvarsområdene i hovedsak fordeles på kommune og regionråd. Naturlige lokale regioner må få en planmessig helhetlig utvikling i forhold til boområder, transport og arbeidsmarked. Dette må skje ut ifra en arealplanlegging som tar økologiske hensyn.

Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

  • demokratisere regionrådene gjennom valg
  • at spørsmål om sammenslåing av kommuner skal avgjøres lokalt
  • styrke Fylkesmannens innsigelsesmulighet i jordlovsaker og naturvernsaker