Fotocredit: Paula Elvesveen

NATURVERN OG ARTSVERN

MDG vil forsvare dyrs egenverd og verne om naturmangfoldet.

27. juli 2015

- MDG Oppland vil verne om naturens fred ved å føre en restriktiv linje ovenfor motorferdsel og hyttebygging i utmark.

Områdevern er en viktig nøkkel til artsvern. Samfunnet må ta kostnaden ved å verne langt større og flere typer areal enn i dag. Kommuner og grunneiere må gis kompensasjon når dette endrer næringsgrunnlaget. Effektivt forebyggende tiltak for å dempe konflikter mellom beitenæring og rovviltforvaltning er et viktig satsingsområde.

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredjedeler av de store norske vassdragene blitt regulert. MDG Oppland ønsker å ta vare på de store naturverdiene som er knyttet til elvelandskap og friluftslivsopplevelser i og ved elva.

Naturen er en viktig kilde til rekreasjon og opplevelser for mange. Derfor er det viktig å ta vare på det tradisjonelle friluftslivet ved å legge til rette for friluftsaktiviteter for alle. Likevel er det viktig at menneskelig aktivitet ikke kommer i konflikt med dyr og planteliv. Nedbygging av natur og motorisert ferdsel i utmark er den største trusselen mot opplevelse av fri natur. MDG Oppland vil verne om naturens fred ved å føre en restriktiv linje ovenfor motorferdsel og hyttebygging i utmark.

Regionale myndigheter har en viktig styringsrolle som aktør etter plan- og bygningsloven og må sette tydelige rammer for uforutsigbar arealbruk i fylket. Utbygging må fortrinnsvis skje gjennom fortetting av allerede utbygde områder, slik at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder ikke skjer. Tilstrekkelig miljøkartlegging er avgjørende for å hindre at utbygging kommer i konflikt med rødlistede arter.
Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

  • gå imot planene om utbygging av Nedre Otta kraftverk i Gudbrandsdalen og Vinda kraftverk i Valdres
  • rense Mjøsa for miljøgifter
  • sikre tilstrekkelige leveområder for villreinen som har status som norsk ansvarsart
  • verne landskapet mellom eksisterende bebyggelse og nasjonalparkene i påvente av en ny regional arealplan for fylket
  • ha levedyktige bestander av rovdyrartene i utvalgte områder
  • styrke Fylkesmannens innsigelsesmulighet i naturvernsaker
  • gå imot mer motorferdsel i utmark