Fotocredit: Daniel Shay Lunt

SAMFERDSEL

Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. Det må legges til rette for at kollektivtransport blir det naturlige valget.

27. juli 2015

- I stedet for å bygge ut kapasiteten på veiene med fire felt, vil vi investere i trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold.

Det er derfor svært viktig at kommunene legger mer vekt på samordna areal‐ og transportplanlegging. Ved nye utbygginger må det planlegges for redusert transportbehov og stimuleres til mer miljøvennlige transportformer.

Fylkeskommunen må følge opp kommuner som får tilskudd til sykkelprosjekter, så det blir tilrettelagt bedre for syklistene. I områder hvor biltransport er nødvendig, må fylket bidra til ordninger som belønner samkjøring og lignende miljøtiltak.

Utbedring av E6 og riksvei 4 må samordnes med en utbygging og opprusting av jernbanen. Vi vil også jobbe for å få mer godstransport over på jernbane. I stedet for å bygge ut kapasiteten på veiene med fire felt, vil vi investere i trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold.

Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

 • ruste opp Gjøvikbanen
 • knytte Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen
 • utrede undersjøisk jernbane, bru og ferge mellom Gjøvik og Hamar
 • bygge ny Valdresbane i ny trasé
 • arbeide for økt trafikksikkerhet og vedlikehold av samtlige fylkesveger
 • gå imot videre utbygging av firefelts motorvei på E6 og riksvei 4
 • innføre totakst-system i hele fylket; 20 kroner for alle reiser med tog og buss under 50 kilometer, og 50 kroner over 50 kilometer innen fylkets grenser
 • utvide nattbusstilbudet i helgene
 • øke antall bussavganger
 • etablere prøveprosjekter med bestillingsruter; transport etter behov
 • øke andelen lavutslippsbusser som hybridbusser og prøve ut trolleybusser i Gjøvik og Lillehammer
 • bygge flere gang- og sykkelveier
 • innføre gunstige rammebetingelser som gjør tømmer- og godstransport mulig på Gjøvikbanen og Dovrebanen