Fotocredit: julochka (flickr)

UTDANNING OG SKOLE

Miljøpartiet De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom teori og praksis.

27. juli 2015

- Karakterer bør være et middel og ikke et mål.

Skolene skal vise veien mot et grønnere, åpnere og mer inkluderende samfunn. Karakterer bør være et middel og ikke et mål.

MDG Oppland vil gi elevene et positivt forhold til natur og landbruk. Fysisk aktivitet og naturopplevelser bør inngå som en fast del av skolehverdagen. Skolen bør samarbeide tettere med lokalt næringsliv og lokale organisasjoner.

For å omstille Norge trenger vi både de kloke hodene og de dyktige hendene som finnes på yrkesfag. Yrkesfagene må få et statusløft! Det krever nytenkning gjennom hele skoleløpet, samt tiltak rettet mot arbeidsmarkedet og næringslivet.

 

Miljøpartiet De Grønne Oppland vil:

 • styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ved å la elevene få utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisningen
 • gi naturbruk, forvaltning av naturressursene og kunnskap om gjeldende lokalpolitikk større plass i undervisningen
 • fremme velferdstjenester på gårdsbruk som en alternativ metode for å forebygge frafall og bidra til økt trivsel og læring
 • sikre videregående skoler i alle fylkets regioner
 • styrke tilbudet om voksenopplæring
 • opprette innføringsklasse for minoritetsspråklige elever i videregående skole i alle regioner
 • åpne for muligheter for hovedfagsperioder på videregående skole
 • kontinuerlig yrkesforbedrende veiledning under hele studieløpet på videregående skole
 • ha yrkesrelevant praksisopplæring fra første år på yrkesfaglige program i videregående skole
 • sikre at undervisningen i fellesfag på yrkesfag tilpasses de ulike yrkesretningene
 • stille krav om at bedrifter som deltar i offentlige anbud skal være opplæringsbedrifter, og pålegge kommunene å ta i mot lærlinger innen helse- og oppvekstfagene, der elever står uten lærlingplass
 • øke tilbudet innen psykisk helsevern og rusforebygging i skolen