Nyheter

2084 (en novelle)

Livet var vidunderlig i den nye verden. Mangfolds- og moderniseringsdepartementet hadde sammenfattet målene for samfunnet i slagordet Valgfrihet, likhet og fleksibil...

Miljøpartiet De Grønne

Glemte spørsmål i landbrukspolitikken

På tross av gode intensjoner, oppfylles ikke de overordnete målene i landbrukspolitikken. Hva har gått galt?

...

Hva jordbruksavtalen dreier seg om

I disse dager begynner årets jordbruksforhandlinger. Fram til 17. mai skal staten ved Landbruksdepartementet forhandle med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bon...

80.000 x 40.000 muligheter

Landbruksmøter pleier å være en litt dyster opplevelse. Få frammøtte og tafatt stemning. Det er lenge siden noen virkelig trodde at vi bønder kunne endre landbru...

VÅRE KANDIDATER

I år stiller vi liste i rekordmange kommuner i Oppland, og fylkeslista inneholder 27 navn med god fordelin...

NY HJEMMESIDE

Velkommen til vår nye hjemmeside!

...

LOKALDEMOKRATI

Sentralisering av politisk makt skaper stadig større avstand mellom de folkevalgte og velgerne.

...

BOLYST

MDG Oppland ønsker en politikk og kultur som stimulerer til økt bosetting i distriktene. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for unge mennesker å flytte fra by til ...

NÆRINGSUTVIKLING

MDG Oppland vil legge til rette for mer lokal næringsvirksomhet innen blant annet landbruk, alternativ energi og teknologi.

...

UTDANNING OG SKOLE

Miljøpartiet De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom teori og praksis.

...

HELSE

God helse er vår viktigste ressurs. Både lokalmiljøet rundt oss, arbeidsplassen vår og naturen påvirker helsen vår.

...

KULTUR OG KULTURMINNEVERN

Vi ser det som en menneskerett å kunne uttrykke og engasjere seg i samfunnet.

...

AREALVERN, LANDBRUK OG MATPRODUKSJON

Matjord er en truet ressurs, og behovet for mat vil øke sterkt i åra som kommer. MDG vil ha et strengere arealvern for å ta vare på dyrkbar mark og skog.

...

NATURVERN OG ARTSVERN

MDG vil forsvare dyrs egenverd og verne om naturmangfoldet.

...

SAMFERDSEL

Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. Det må legges til rette for at kollektivtransport blir det naturlige valget.

...

KLIMA OG ENERGI

Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid.

...

HOVEDPRINSIPPER

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

...
Miljøpartiet De Grønne

KOMMUNER MED LISTE

Starte lokallag der du bor? Kontakt oss!

...