Nyheter

Kategori: Program 2015-2019

LOKALDEMOKRATI

Sentralisering av politisk makt skaper stadig større avstand mellom de folkevalgte og velgerne.

...

BOLYST

MDG Oppland ønsker en politikk og kultur som stimulerer til økt bosetting i distriktene. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for unge mennesker å flytte fra by til ...

NÆRINGSUTVIKLING

MDG Oppland vil legge til rette for mer lokal næringsvirksomhet innen blant annet landbruk, alternativ energi og teknologi.

...

UTDANNING OG SKOLE

Miljøpartiet De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom teori og praksis.

...

HELSE

God helse er vår viktigste ressurs. Både lokalmiljøet rundt oss, arbeidsplassen vår og naturen påvirker helsen vår.

...

KULTUR OG KULTURMINNEVERN

Vi ser det som en menneskerett å kunne uttrykke og engasjere seg i samfunnet.

...

AREALVERN, LANDBRUK OG MATPRODUKSJON

Matjord er en truet ressurs, og behovet for mat vil øke sterkt i åra som kommer. MDG vil ha et strengere arealvern for å ta vare på dyrkbar mark og skog.

...

NATURVERN OG ARTSVERN

MDG vil forsvare dyrs egenverd og verne om naturmangfoldet.

...

SAMFERDSEL

Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. Det må legges til rette for at kollektivtransport blir det naturlige valget.

...

KLIMA OG ENERGI

Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid.

...

HOVEDPRINSIPPER

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

...